Historia bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1948 roku. Kolejne biblioteki na tym terenie powstały w miejscowości Krusze w 1957 roku i Ostrówku w 1963 roku. Były to odrębne jednostki biblioteczne. Wszystkie te placówki powstały na mocy dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Pierwotnie nosiły nazwę Gromadzkich Bibliotek Publicznych. Nadzór merytoryczny nad nimi sprawowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radzyminie, a opiekę administracyjną pełniły Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych w Klembowie, Kruszu i Ostrówku.

 

Reforma podziału administracyjnego kraju  w 1975 roku spowodowała likwidację gromad, a powołanie gmin. Przestały istnieć gromady w Kruszu i Ostrówku. W Klembowie powstała gmina, w skład której weszły zlikwidowane gromady ( Krusze i Ostrówek ).

Zmiany te doprowadziły również do reorganizacji sieci bibliotecznej. Zlikwidowano biblioteki powiatowe, a w ich miejsce powstały ośrodki gminne i wojewódzkie. W związku z reformą Gromadzka Biblioteka w Klembowie przyjęła nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie, a dawne gromadzkie biblioteki stały się jej filiami, tracąc status samodzielnych jednostek. Region został wcielony do województwa ostrołęckiego. Od tego czasu opiekę instruktażowo-metodyczną nad bibliotekami klembowskimi przejęła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.

 

W trosce o mieszkańców gminy i ułatwieniu im dostępu do książek zaistniała potrzeba utworzenia nowych filii bibliotecznych. W 1984 roku została powołana filia GBP w miejscowości Wola Rasztowska, a w 1986 roku w miejscowości Dobczyc.

 

Kolejna reforma administracyjna kraju ( po 1989 r.) spowodowała zmiany.

Z Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej została utworzona jedna komórka samorządowa nosząca nazwę Centrum Kultury ( Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/135/94, z dnia 18 marca 1994 r.), na czele której stoi dyrektor (Uchwała Zarządu Gminy Nr 8/96, z dnia 05 września 1996 r.). Placówka posiada własny statut określający podstawę prawną prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej oraz podział Centrum na komórki organizacyjne. Bezpośredni nadzór nad Centrum pełni Zarząd Gminy Klembów.

W drugiej części statutu wytyczone są cele i zadania Centrum, do których należy : "edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie [mieszkańców] wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego i artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,, Założenia statutowe działalności bibliotek mówią o : ,,gromadzeniu, opracowywaniu i przechowywaniu materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, udostępnianiu zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania do domu oraz prowadzenia  wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych, prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacji książek i czytelnictwa, współdziałaniu z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, doskonaleniu form i metod pracy bibliotecznej. Centrum może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska. W dalszej części statutu omówiona jest organizacja i gospodarka finansowa Centrum. Według statutu każdy pracownik powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska. Bezpośrednią odpowiedzialność za działalność bibliotek oraz pozostałych komórek organizacyjnych ponosi dyrektor Centrum.

 

W 2008 roku Uchwałą Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Klembów dokonano podziału Centrum Kultury w Klembowie na dwie instytucje kultury :

 

  1. Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Klembowie ul. Strażacka 8
  2. Gminną Bibliotekę Publiczną w Klembowie ul. Strażacka 8

 

Od 1948 r. Gromadzka Biblioteka  Publiczna w Klembowie mieściła się w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (już nieistniejącym ). Było to małe pomieszczenie, nie przystosowane dla potrzeb biblioteki, wyposażone jedynie w najpotrzebniejszy sprzęt biblioteczny. W okresie jesienno-zimowym pomieszczenie było ogrzewane piecem węglowym. W takich warunkach biblioteka funkcjonowała do 1965 r. z powodu braku odpowiednich lokali Gromadzkiej Rady, a później gmina wynajmowała pomieszczenia dla bibliotek w domach prywatnych. Dla celów kulturalno-oświatowych swoje lokale udostępniali między innymi państwo : Marcinkiewiczowie i Wojdynowie z Klembowa, Kurkowie z Krusza, Miąskiewiczowie i Kurkowie z Ostrówka .

 

Od 1991 r. Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku murowanym, należącym do samorządu. Zajmuje lokal o powierzchni 51 m2, w skład którego wchodzą trzy niewielkie pomieszczenia. Bibliotekarz ma zapewnione standardowe warunki socjalne. Gmina Klembów uczestniczyła w 2005 r. w programie IKONKA. W ramach tego programu otrzymała bezpłatnie trzy komputery. Został zainstalowany Internet. Ze środków jednostki samorządowej zakupiono komputer z przeznaczeniem do prac bibliotecznych. Do tego komputera otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, program biblioteczny MAK. Sprzęt elektroniczny uatrakcyjnił usługi biblioteczne. Czytelnia jest dostosowana do pracy dla sześciu osób. Dobre warunki pracy zachęcają bibliotekarza do aktywnej działalności kulturalnej i informacyjnej w swojej placówce.

 

Filia Biblioteki Publicznej w Kruszu pierwotnie mieściła się w prywatnym domu, który wynajmowali państwo Kurkowie. W 1975 r. została przeniesiona do miejscowego Klubu, który nie był przystosowany do potrzeb bibliotecznych. W 2001 r. po reformie oświaty, placówka zostaje umieszczona w miejscowej szkole podstawowej, zajmuje lokal o powierzchni 36 m2. Bibliotekarz ma zapewnione dobre warunki socjalne. 

                

Biblioteka w Ostrówku od momentu powołania miała siedzibę w prywatnych lokalach. W początkowym okresie swojej działalności mieściła się w domu państwa Kurków.

Po kilku miesiącach placówka została przeniesiona do innego domu, państwa Mickiewiczów, gdzie funkcjonowała blisko 40 lat. Bibliotekarzem w tym czasie była właścicielka domu pani Jadwiga Miąskiewicz. W 2001 r. filia została usytuowana w Zespole Szkół w Ostrówku, w lokalu o powierzchni 36 m2.

 

Filia Biblioteki Publicznej w Woli Rasztowskiej mieściła się w wyremontowanym budynku powojennej szkoły podstawowej ( przez 13 lat ). Mimo remontu pomieszczenie (ok. 40 m2) wkrótce nie nadawało się do prowadzenia działalności bibliotecznej. Dzięki życzliwości miejscowego proboszcza placówkę przeniesiono w 1997 r. na zaplecze kościoła. Dzierżawa trwała trzy lata. Następnie w 2001 r. filię przeniesiono do Szkoły Podstawowej. Zajmowała lokal o powierzchni 30 m.2. Obecnie mieści się na osiedlu przy ul. Osiedlowej 3m2 i zajmuje dwa niewielkie pomieszczenia o powierzchni 38 m2.

 

Filia w Dobczynie od początku swojej działalności mieściła się w budynku samorządowym. Zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 30 m.2. Od 2006 roku filia zawiesiła swoją działalność. Stan ten trwał do 24 września 2010 r. kiedy to na bazie w/w placówki uroczyście została otwarta Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pasku przy ul. Wiśniowej.  

Od kilku lat kadra bibliotek klembowskich jest stabilna, i tak od 1976r. zatrudniona jest:

 

Barbara Osytek  pełniąca funkcję Dyrektora i Wiesława Chmielewska zatrudniona od 1988 r.

 

W Bibliotece w Kruszu i Pasku zatrudniona jest Helena Matejak z bibliotekami związana od 2006 roku.

 

W Bibliotece w Woli Rasztowskiej od 1990 roku pracuje Anna Wójcik.

 

W Bibliotece w Ostrówku od 2003 roku zatrudniona jest Jolanta Sobczak.

 

Księgozbiory bibliotek publicznych naszej gminy na koniec 2012 r. liczyły 41792 woluminy.

 

Gminna Biblioteka Publiczna Klembów                                10155 wol.

Filia Biblioteczna w Kruszu                                                    7793 wol.

Filia Biblioteczna w Ostrówku                                              10700 wol.

Filia Biblioteczna w Pasku                                                      6485 wol.

Filia Biblioteczna w Woli Rasztowskiej                                    6659 wol.

 

Dotacje Biblioteki Narodowej.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie w 2012 roku zakupiła nowości wydawnicze

ze środków finansowych Biblioteki Narodowej na kwotę 7500 złotych.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )