REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLEMBOWIE WRAZ Z FILIAMI

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

1)      Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie wraz z filiami, zwanej dalej ” Biblioteką ’’ :

 

  1. Gminnej Biblioteki w Klembowie
  2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie – Filii w Kruszu
  3. Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie – Filii w Ostrówku
  4. Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie – Filii w Pasku
  5. Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie – Filii w Woli Rasztowskiej

 

1)      Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających z materiałów i usług biblioteki.

2)      Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

3)      Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu użytkownik składa na karcie zapisu.

 

§2

 

  1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działająca na podstawie : ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85 poz.539 z póz. zm. )
  2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 114 poz.493 z póz. zm. )
  3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133poz.883 z póz. zm. )
  4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póz. zm. )
  5. statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści.

§ 3

 

1.    Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne :

 

a)      dokumenty graficzne :

       -  wydawnictwa zwarte ( książki )

       -  periodyki ( gazety, czasopisma )

b)      dokumenty elektroniczne :

       -  bazy danych i programy komputerowe

     

2.  Materiały biblioteczne stanowią własność biblioteki.

  

ROZDZIAŁ II

Usługi biblioteczne

 

§4

1)      Biblioteka świadczy usługi wypożyczania materiałów bibliotecznych, a także umożliwia    korzystanie ze sprzętu komputerowego i biurowego.

2)      Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody pracownika z  własnego sprzętu  komputerowego ( laptop ) i aparatu cyfrowego ( bez flesza i statywu ).

3)      Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych. Ustawa o prawie autorskim.

 

 

ROZDZIAŁ III

Prawo korzystania z biblioteki

 

§ 5

 

1)      Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.

2)      Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

  

§ 6

 

1)      Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które :

 

a) są pełnoletnie,

b) wypełniły kartę zapisu

c) zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu

 

2)      Osoby małoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną przy składaniu karty zapisu.

Przedstawiciel ustawowy powinien spełniać warunki wymienione w § 6 ust.1 regulaminu.

 

§ 7

 

Administratorem danych osobowych jest dyrektor biblioteki. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz. U.1996, Nr 88 poz. 49 ze zm. ). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia

 

ROZDZIAŁ IV

 

Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki

 

§8

1)      Użytkownicy mają prawo do :

 

a)      wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,

b)      korzystania z księgozbioru podręcznego

c)       korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,

d)      zgłaszania dyrektorowi uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu biblioteki

 

§9

 

    Użytkownicy mają obowiązek :

 

a)      przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych regulaminem,

b)      dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić  je przed zgubieniem,  uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem  zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.,

c)       każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi na karcie zapisu,

d)      zachowywać czystość w pomieszczeniach biblioteki, przestrzegać zakazu palenia.

 

ROZDZIAŁ V

 

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w bibliotekach

 

§10 

1)      Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo 5 woluminów książek ( w każdej placówce )

2)      Na wniosek użytkownika liczba wypożyczonych woluminów książek może być zwiększona,  jednak nie więcej niż 10 woluminów (w jednej placówce bibliotecznej)

3)      Decyzje o zwiększeniu limitu podejmuje Dyrektor biblioteki.

3)       

4)      Decyzja o zwiększeniu może być wydana na czas określony bądź nieokreślony.

 

§11 

1)      Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w    następujących terminach :

 

a)      30 dni – książki

 

2)      Pracownik biblioteki na prośbę użytkownika przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1, przedłuży termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika – przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej do placówki, w której wypożyczył zbiory, których termin chce przedłużyć.

3)      Okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć terminów :

 

a)      60 dni – książki

     

Powyższe okresy wypożyczania ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym biblioteka jest nieczynna.

§12

 

1)      Z materiałów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w lokalu placówki   bibliotecznej.

2)      Dyrektor biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie poza lokal biblioteczny materiałów z księgozbioru podręcznego na okres nie przekraczający 1 tygodnia.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia.

 

§13

 

W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez użytkownika ponad termin ustalony w myśl § 12 pkt. 1 pobiera się karę określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.

 

§ 14

 

1)      W razie niedotrzymania przez użytkownika terminu zwrotu materiałów bibliotecznych  określonego w § 12 pkt. 1 Dyrektor biblioteki wzywa w formie pisemnej do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych materiałów.

2)      Po otrzymaniu monitu użytkownik winien bez zwłoki zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne, uiścić karę określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.

3)      Po upływie 30 dni od otrzymania monitu, o którym mowa w ust. 1, użytkownik traci prawo do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych – jego konto biblioteczne zostaje zablokowane we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki  Publicznej w Klembowie ( jeśli posiada je w nich ), zaś Biblioteka podejmuje działania zmierzające do odzyskania swoich wierzytelności.

 

§ 15

 

1)      W razie utraty książki, użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z Dyrektorem biblioteki, przekazać równowartość w formie rzeczowej lub pieniężnej utraconego materiału bibliotecznego.

 

§ 16

 

W uzasadnionych wypadkach losowych ( np. kradzież, pożar ) biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzje podejmuje Dyrektor biblioteki.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zasady korzystania z usług bibliotecznych

 

§ 18

 

1)      Użytkowników obowiązuje:

 

a)      ograniczenie czasu pracy z komputerem do 30 minut korzystania z komputera

b)      zgłoszenie dyżurnemu bibliotekarzowi zakończenia pracy z komputerem i zapis w zeszycie czytelni

 

2)      W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać większą ilość czasu pracy z komputerem.

 

§ 19

 

1)      Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, ibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2)      Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w ustępie 1.

 

§ 20

 

Zabrania się użytkownikom:

 

1)      instalowania dodatkowego oprogramowania,

2)      używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,

3)      działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,

4)      wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,

5)      wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc.  Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce ( gry, komunikatory, randki).

6)      korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających prace sieci,

7)      wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia pracy.

 

§ 21

 

W razie problemów technicznych z komputerem użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.

  

§ 22

  

Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.

  

§ 23

  

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza ( lub inne osoby do tego uprawnione).

  

§ 24

 

 Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

  

ROZDZIAŁ VIII

 

Naruszenie obowiązków regulaminowych

 

§ 25

  

1)      W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z regulaminu kierownik biblioteki może zawiesić użytkownika w prawie korzystania z materiałów i usług Biblioteki do czasu zakończenia odwołania, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt. 6, ust. 2 i 3.

2)      Brak odwołania od decyzji kierownika biblioteki skutkuje utratą uprawnień do korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki w Klembowie.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Rozpatrywanie odwołań

  

§ 26

 

1)      Od decyzji dyrektora placówki bibliotecznej, w szczególności w sprawach:

 

a)      odmowy prawa korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,

b)      ustalenia wartości materiałów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez użytkownika,

c)       ustalenia wartości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów lub urządzeń bibliotecznych,

d)      naliczania kar umownych,

e)      zawieszania praw korzystania z biblioteki, przysługuje użytkownikowi prawo odwołania do dyrektora biblioteki.

 

2)      Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez użytkownika wiadomości o skarżonej decyzji.

3)      Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora biblioteki jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ X

 

Postanowienia końcowe

 

§ 27

 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie

 

 

CENNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLEMBOWIE

KARY ZA PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 

 

 

Za 1 wolumin za każdy dzień po wyznaczonym terminie – 1 zł.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )