STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KLEBOWIE

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie, zwana dalej „BIBLIOTEKĄ”, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862).

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

5. Niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Klembów.

§ 3. 1. Biblioteka jest samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną.

2. Biblioteka wpisana jest pod nr 1 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest budynek znajdujący się w Klembowie przy ulicy Gen. Fr. Żymirskiego 1A.

2. Obszarem jej działania jest Gmina Klembów.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają :

1) Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

2) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie.

§ 5. Biblioteka używa podłużnej i okrągłej pieczątki o brzmieniu „Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie" oraz „Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie Filia w Ostrówku” i „Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie Filia w Woli Rasztowskiej”.

§ 6. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 7. 1.Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

2. Organizator zapewnia Bibliotece w szczególności: lokal, środki na wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zakup zbiorów bibliotecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników.

 

Rozdział 2

CELE I ZADANIA

 

§ 8. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury.

§ 9. 1. Do zadań Biblioteki należy :

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej – udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;

3) organizowanie czytelnictwa poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, z uwzględnieniem szczególnie potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

4) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

2. Biblioteka może podejmować również inne działania, wynikające z potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Wójt Gminy wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne: zarządzenia, polecenia służbowe.

§ 11 . Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres jej działania ustala Dyrektor Biblioteki w regulaminie organizacyjnym i wprowadza w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.

§ 12 . Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 13. 1. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne:

1) Filia w Ostrówku

2) Filia w Woli Rasztowskiej

2. Do zadań filii wchodzących w skład Biblioteki należą zadania określone w § 9 niniejszego statutu.

 

Rozdział 4

MAJĄTEK I FINANSE

 

§ 14. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§ 15. 1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy, dochodów własnych oraz dotacji celowych na zadania objęte mecenatem państwa.

2. Wysokość dotacji dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego i złożonego przez Dyrektora Biblioteki w terminie ustalonym przez organizatora.

§ 16. 1. Usługi biblioteczne są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty za :

1) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne;

2) uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne;

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

§ 17. Biblioteka sporządza półroczne i roczne sprawozdanie finansowe dla organizatora zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )